fbpx

Ochrana osobních údajů

INFORMACE ZÁKAZNÍKŮ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle nařízení EU 2016/679

Tyto informace se týkají osobních údajů zpracovávaných při výkonu činnosti prováděné společností AZIENDA AGRICOLA ERCOLANI  která má v úmyslu prostřednictvím tohoto dokumentu popsat své metody řízení v souvislosti se zpracováním osobních údajů zúčastněných stran.

Tyto informace jsou poskytovány podle čl. 13 nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Zpracováním osobních údajů rozumíme jakoukoli operaci nebo soubor operací, prováděných s pomocí automatických procesů nebo bez nich a aplikovaných na osobní údaje nebo soubory osobních údajů, jako je shromažďování, registrace, organizace, strukturování, skladování, úprava nebo úprava, extrakce, konzultace, použití, komunikace přenosem, šíření nebo jakákoli jiná forma zpřístupnění, srovnání nebo propojení, omezení, zrušení nebo zničení .

 1. Kategorie zpracovaných osobních údajů

FARMA ERCOLANI  bude zpracovávat následující osobní údaje poskytnuté zúčastněnou stranou:

 • Osobní a identifikační údaje (včetně jména, příjmení, data narození, pohlaví, daňového kódu)
 • Kontaktní údaje (včetně telefonu, e-mailu, adresy)
 1. Účel léčby

Osobní údaje, které jste poskytli společnosti AZIENDA AGRICOLA ERCOLANI, budou zpracovány jako reakce na konkrétní účely pomocné pro firemní aktivity, jako jsou institucionální, organizační účely, spojené se závazky stanovenými státními, regionálními a komunitními zákony a předpisy, jako jsou:

 1. a) administrativní a účetní povinnosti;
 2. b) za plnění zákonných a smluvních závazků souvisejících se smlouvou;
 3. c) řízení sporů;
 4. d) pro další případy předpokládané současnými právními předpisy,
 5. e) zasílání zpravodajů (právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a) pouze s výslovným a konkrétním souhlasem připojeným k informacím);
 6. f) zasílání obchodních sdělení týkajících se propagačních akcí, slev, nabídek.
 7. g) zasílání e-mailů na akce pořádané společností AZIENDA AGRICOLA ERCOLANI (právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a) pouze na základě výslovného a konkrétního souhlasu připojeného k informacím);

Připomínáme, že s ohledem na účely zvýrazněné v písmenech a) až d) je poskytnutí vašich osobních údajů povinné. Vaše odmítnutí a / nebo poskytnutí nesprávných a / nebo neúplných informací by zabránilo provedení smlouvy a jejímu pokračování.

S ohledem na účely uvedené v písmenech e) af) je poskytování údajů a související souhlas se zpracováním dobrovolné povahy.

 1. Režim léčby

Zpracování vašich osobních údajů bude prováděno pomocí vhodných papírových, elektronických a / nebo telematických nástrojů, pouze a výhradně pro účely uvedené v odstavci 2 a aby byla zaručena bezpečnost a důvěrnost údajů.

 1. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů (externí zpracovatelé dat)

Zpracovatelé osobních údajů jmenovaní společností AZIENDA AGRICOLA budou o vašich osobních údajích informováni. ERCOLANI při výkonu svých funkcí.

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty dodavatelům, dodavatelům, bankovním a / nebo pojišťovacím institucím jakýmkoli externím stranám, které poskytují společnosti AZIENDA AGRICOLA ERCOLANI plnění nebo služby sloužící k účelům uvedeným v předchozím odstavci. 2 týkající se následujících aspektů:

FARMA ERCOLANI

 

 • Institucionální činnost
 • Údržba a rozvoj sítě a IT infrastruktury
 • konzultační
 • Vypracování a plnění: administrativní, účetní a fiskální
 • právní

Pokud vyvstane potřeba sdělit údaje jiným subjektům nebo pro jiné použití, než které jsou uvedeny výše, bude požadováno výslovné a konkrétní povolení.

Úplný seznam externích správců zpracování osobních údajů společnosti AZIENDA AGRICOLA ERCOLANI je k dispozici na vyžádání (viz kontaktní údaje, odst. 7).

 1. Doba zpracování a kritéria použitá pro uchovávání osobních údajů

5.1. trvání

Účely uvedené v odst. 2 písm. A) až d) "Účel zpracování" těchto informací, vaše

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let.

Pro účely uvedené v odst. 2 písm. E), f) ag) budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 2 let.

5.2. konzervace

Data budou uložena elektronicky i na papíře, doba uložení je (zapnuto)

účely v odst.2):

- Pro účely a), b), c) ad) je konzervace 10 let;

- Pro účely e) af) je skladování až 24 měsíců.

 1. Práva zúčastněné strany

Podle umění. 7, 15–22 a 77 nařízení EU 2016/679 má zúčastněná strana právo:

 • Zrušte dříve udělený souhlas, aniž je dotčena zákonnost léčby

se souhlasem před zrušením (pro účely odst. 2 písm. e), f)

 • Získejte přístup ke všem svým osobním údajům uchovávaným společností AZIENDA AGRICOLA ERCOLANI
 • Získejte přístup ke všem informacím obsaženým v tomto dokumentu
 • Získejte právo na opravu, integraci, zrušení osobních údajů (právo být zapomenut) nebo

omezení zpracování osobních údajů

 • Získejte právo na přenositelnost dat
 • Právo na protest
 • Právo podat stížnost orgánu dozoru

Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, můžete kontaktovat určené postavy prostřednictvím kontaktů uvedených v par. 7; k této žádosti bude poskytnuta vhodná zpětná vazba v souladu s ustanoveními GDPR.

 1. Držitel léčby

- Správce údajů je

IL PRUGNOLO DRUH Z ERCOLANI CARLO & MARCO SNC.
Via Fiorita 14
53045 Montepulciano (SI): Stavební práce

v osobě úřadujícího předsedy a zástupce společnosti Carla Ercolani.

Jakýkoli požadavek týkající se zpracovávaných osobních údajů lze zaslat běžnou poštou na adresu sídla Via Lazio, 69 - Gracciano di Montepulciano, nebo písemně na e-mailovou adresu info@ercolanimontepulciano.it

Tyto informace budou aktualizovány a jsou k dispozici na vyžádání výše uvedeným způsobem.

Přečetl jsem a souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, jak je popsáno výše.