fbpx

Polisi Preifatrwydd

GWYBODAETH CWSMERIAID AR BROSESU DATA PERSONOL

Yn unol â Rheoliad yr UE 2016/679

Mae'r wybodaeth hon yn cyfeirio at y data personol sy'n cael ei brosesu yng nghyd-destun y gweithgaredd a wneir gan AZIENDA AGRICOLA ERCOLANI  sy'n bwriadu, trwy'r ddogfen hon, ddisgrifio ei ddulliau rheoli, yng nghyd-destun prosesu data personol y partïon â diddordeb.

Darperir y wybodaeth hon yn unol â chelf. 13 o Reoliad yr UE 2016/679 o Ebrill 27, 2016.

Trwy Brosesu Data Personol rydym yn golygu unrhyw weithrediad neu set o weithrediadau, a gyflawnir gyda neu heb gymorth prosesau awtomataidd ac a gymhwysir i ddata personol neu setiau o ddata personol, megis casglu, cofrestru, trefnu, strwythuro, storio, addasu neu addasu, echdynnu, ymgynghori, defnyddio, cyfathrebu trwy drosglwyddo, lledaenu neu unrhyw fath arall o sicrhau bod ar gael, cymharu neu ryng-gysylltu, cyfyngu, canslo neu ddinistrio .

 1. Categorïau o Ddata Personol wedi'u prosesu

FFERM ERCOLANI  yn prosesu'r Data Personol canlynol a ddarperir gan y parti â diddordeb:

 • Data Personol ac Adnabod (gan gynnwys enw, cyfenw, dyddiad geni, rhyw, cod treth)
 • Data cyswllt (gan gynnwys ffôn, e-bost, cyfeiriad)
 1. Pwrpas y driniaeth

Y Data Personol rydych chi wedi'i ddarparu i AZIENDA AGRICOLA ERCOLANI, yn cael ei brosesu i ymateb i ddibenion penodol sy'n allweddol i weithgareddau corfforaethol, megis dibenion sefydliadol, sefydliadol, sy'n gysylltiedig â'r rhwymedigaethau a sefydlwyd gan gyfreithiau a rheoliadau'r wladwriaeth, rhanbarthol a chymunedol fel:

 1. a) rhwymedigaethau gweinyddol a chyfrifyddu;
 2. b) ar gyfer cyflawni'r rhwymedigaethau cyfreithiol a chytundebol sy'n gysylltiedig â'r contract;
 3. c) unrhyw reoli anghydfodau;
 4. ch) ar gyfer achosion pellach a ragwelir gan y ddeddfwriaeth gyfredol,
 5. e) anfon cylchlythyrau (sail gyfreithiol celf.6 paragraff 1 llythyr a) dim ond gyda chaniatâd penodol a phenodol ynghlwm wrth y wybodaeth);
 6. f) anfon cyfathrebiadau masnachol yn ymwneud â hyrwyddiadau, gostyngiadau, cynigion.
 7. g) anfon e-byst ar gyfer digwyddiadau a drefnir gan AZIENDA AGRICOLA ERCOLANI (sail gyfreithiol Erthygl 6 paragraff 1 llythyr a) dim ond ar gydsyniad penodol a phenodol sydd ynghlwm wrth y wybodaeth);

Rydym yn eich atgoffa, gan gyfeirio at y dibenion a amlygir ym mhwyntiau a) i d), bod darparu eich data personol yn orfodol. Byddai eich gwrthod a / neu ddarparu gwybodaeth anghywir a / neu anghyflawn yn atal cyflawni'r contract a'i fethiant i barhau.

O ran y dibenion y cyfeirir atynt ym mhwyntiau e) ac f), mae darparu data a chydsyniad cysylltiedig i'r prosesu yn wirfoddol ei natur.

 1. Dulliau prosesu

Bydd prosesu eich Data Personol yn cael ei wneud gan ddefnyddio papur addas, offer electronig a / neu delematig, dim ond ac at y dibenion a nodir ym mharagraff 2 yn unig ac er mwyn gwarantu diogelwch a chyfrinachedd y Data.

 1. Derbynwyr neu gategorïau derbynwyr Data Personol (Proseswyr Data Allanol)

Bydd y Proseswyr Data Personol a benodwyd gan AZIENDA AGRICOLA yn ymwybodol o'ch Data Personol. ERCOLANI wrth arfer eu swyddogaethau.

Efallai y bydd eich Data Personol yn cael ei ddatgelu i gyflenwyr, contractwyr, sefydliadau bancio a / neu yswiriant i unrhyw bartïon allanol sy'n darparu i AZIENDA AGRICOLA ERCOLANI perfformiad neu wasanaethau sy'n allweddol i'r dibenion a nodwyd yn y par blaenorol. Roedd 2 yn ymwneud â'r agweddau canlynol:

FFERM ERCOLANI

 

 • Gweithgareddau sefydliadol
 • Cynnal a datblygu'r rhwydwaith a'r seilwaith TG
 • ymgynghori
 • Ymhelaethiadau a chyflawniadau: gweinyddol, cyfrifyddu a chyllidol
 • cyfreithiol

Pe bai angen cyfleu'r data i bynciau eraill neu at ddefnydd heblaw'r rhai a grybwyllwyd uchod, gofynnir am awdurdodiad penodol a phenodol.

Rhestr gyflawn o Reolwyr Allanol Prosesu Data Personol AZIENDA AGRICOLA ERCOLANI mae ar gael ar gais (gweler y manylion cyswllt, par. 7).

 1. Hyd y driniaeth a'r meini prawf a ddefnyddir i storio Data Personol

5.1. hyd

Y dibenion y cyfeirir atynt ym mharagraff 2 lythyrau a) at ch) "Pwrpas prosesu'r wybodaeth hon", eich

Bydd data personol yn cael ei brosesu am 10 mlynedd.

At y dibenion y cyfeirir atynt ym mharagraffau 2 llythyrau e), f) ac g) bydd eich data personol yn cael ei brosesu am 2 flynedd.

5.2. cadwraeth

Bydd y data'n cael ei storio'n electronig ac ar bapur, yr amseroedd storio yw (ymlaen

dibenion yn par.2):

- At ddibenion a), b), c) ac ch), mae'r gadwraeth yn 10 mlynedd;

- At ddibenion e) ac f), mae'r storio hyd at 24 mis.

 1. Hawliau'r parti sydd â diddordeb

Yn unol â chelf. 7, 15-22 a 77 o Reoliad yr UE 2016/679 mae gan y parti â buddiant yr hawl i:

 • Dirymu'r caniatâd a roddwyd yn flaenorol, heb ragfarnu cyfreithlondeb y driniaeth yn seiliedig

ar gydsyniad cyn ei ddirymu (at y dibenion ym mhara. 2 llythyr e), f)

 • Sicrhewch fynediad i'ch holl ddata personol a gedwir gan AZIENDA AGRICOLA ERCOLANI
 • Sicrhewch fynediad i'r holl wybodaeth a gynhwysir yn y ddogfen hon
 • Sicrhewch yr hawl i gywiro, integreiddio, canslo data personol (hawl i gael eich anghofio) neu

cyfyngu ar brosesu data personol

 • Sicrhewch yr hawl i gludadwyedd data
 • Hawl i wrthwynebu
 • Yr hawl i gyflwyno cwyn i awdurdod goruchwylio

I arfer yr hawliau uchod, gallwch gysylltu â'r ffigurau dynodedig trwy'r cysylltiadau a restrir yn par. 7; rhoddir adborth addas i'r cais hwn yn unol â darpariaethau'r GDPR.

 1. Deiliad y driniaeth

- Mae'r Rheolwr Data yn

IL PRUGNOLO GENTILE DI ERCOLANI CARLO & MARCO SNC.
Trwy Fiorita 14
53045 Montepulciano (SI): Gwaith adeiladu

ym mherson y Cadeirydd yn ei swydd a Chynrychiolydd y Cwmni Carlo Ercolani.

Gellir anfon unrhyw gais sy'n ymwneud â'r data personol a brosesir trwy bost cyffredin i'r swyddfa gofrestredig yn Via Lazio, 69 - Gracciano di Montepulciano, neu trwy ysgrifennu i'r cyfeiriad e-bost info@ercolanimontepulciano.it

Bydd y wybodaeth hon yn destun diweddariadau ac mae ar gael ar gais yn y modd a nodir uchod.

Rwyf wedi darllen a chytuno i brosesu fy data personol fel y disgrifiwyd hyd yn hyn.